info@vranici.cz

Sportoviště ve Slatiňanech

Sportoviště ve Slatiňanech

Velice diskutovaným tématem vždy byla, a v budoucnu určitě bude, renovace nebo případná výstavba sportovišť, která budou splňovat standardy odpovídající současné době. Před budoucím zastupitelstvem bude tedy ležet těžký úkol, jak se s tímto vyrovnat. Budou-li Vraníci do nového zastupitelstva zvoleni, budou vždy plně podporovat řešení této situace.

Převodem Spartaku, budeme-li se zabývat tím největším sportovištěm ve městě, pod město, se otevírá nadějná cesta spolufinancování tohoto projektu za přispění dotačních titulů. I když se to jeví jako jasné řešení, ani toto nebude lehká cesta, jelikož zde nepůjde pouze o rekonstrukci sportoviště samotného, ale i dalších zařízení, jako je hala, ubytovna, ale i okolní prostory. Například Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpory obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, jehož součástí je i výzva Podpora obnovy sportovních infrastruktur zaměřená na obnovu školních hřišť a tělocvičen, by byla dobrou cestou k rekonstrukci vlastní haly.

Oprávněný žadatel o dotaci je obec, která má patřičný počet obyvatel (v našem případě 4100), na jejímž katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. (je otázka, jestli by tato částka byla při současných cenách dostatečná…). Celá akce má však další úskalí: školním hřištěm, tělocvičnou se pro účely tohoto DT rozumí stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí areálu školy. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít také. Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. Uznatelnými náklady v tomto případě jsou: a) vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřiště: venkovní hřiště/sportoviště (víceúčelové, multifunkční) b) vnitřní rekonstrukce nebo modernizace tělocvičny.

Nastavení smlouvy se ZŠ o využívání stavby by ale neměl být problém a většina rodičů by to jistě uvítala.

Martin Harsa